Utland

microlån i utlandet

Microlån som företeelse finns i ett par olika varianter. Visst, grundtanken är att det är en mindre summa som lånas ut under en kortare tid, men det finns flera modeller. Till exempel är ett microlån i Sverige till för att hjälpa en privatperson att klara av en oväntad räkning eller liknande. Tittar vi på hur det ser ut i mindre utvecklade länder är det i stället frågan om lån för investeringar för att komma ur fattigdom.

Att det har vuxit fram en marknad för microlån i fattiga länder är mycket på grund av att bankväsendet är underutvecklat. Vanliga banklån är normalt långt utom räckhåll för dem som saknar tillgångar, detta eftersom det i regel alltid krävs säkerhet för lånen. Dessutom är det givetvis så att återbetalningsförmågan, både den faktiska och den dokumenterade, hos dem som behöver ett lån kan vara mindre god.

Exempel på microlån i utlandet

Idén från såväl privata långivare som hjälporganisationer av olika slag är att ge fattiga en möjlighet att med ett lån göra en investering som förräntar sig över tid. Vilken bransch låntagaren verkar inom och vilken investering som han eller hon önskar göra är i regel egalt. Huvudsaken är att det finns en plan för att öka inkomsterna. En del organisationer som ger ut microlån kan också rikta in sig på lån för bostadsrenoveringar, studier och operationer.

Vanliga exempel på ”berättigade” lånebehov kan vara följande.
Inköp av:

  • boskap
  • verktyg/maskiner för jordbruk
  • matvaror för vidareförsäljning

Bidrag till:

  • Operationer
  • Studier
  • Renovering av bostad eller nybyggnation av sanitet

Finansiering av löpande löner under en uppstartsfas

Fördelar och nackdelar

Den uppenbara fördelen med ett microlån för en investering är att investeringen faktiskt kan komma till stånd. Normalt finns nämligen ingen annan finansieringsväg att tillgå. En annan fördel är att låntagaren själv kan välja storleken på lånet.

Det finns givetvis också nackdelar. Dessa är inte väsensskilda från dem som alltid gäller för alla lån. De kan emellertid ställas på sin spets när det gäller fattiga som har en mycket begränsad ekonomi. En del microlån i utlandet löper med höga räntor och det kan bli besvärligt att betala både amorteringar och räntor under den relativt korta löptiden. Det finns också en inbyggd problematik med att det finns ett krav på att investeringen som lånet möjliggör ska ge lönsamhet inom kort tid. Olika omständigheter kan göra att investeringen inte blir riktigt så lönsam som planerat och då uppstår automatiskt problem.

Nobels fredspris för microfinansiering

Att konceptet med utlåning för privatpersoners investeringar i fattiga länder har fått ett stort genomslag märks inte minst på att en ledande förespråkare för konceptet tilldelades Nobels fredspris år 2006 för sitt arbete med mikrokrediter. Det var Muhammad Yunus och hans mikrofinansieringsorganisation Grameen Bank som blev förärade priset.

Grameen Bank är en bankrörelse som ger ut lån utan säkerhet till fattiga personer. Förutsättningen är att de kan presentera en plan för att komma ur fattigdomen eller åtminstone bättre kunna försörja sina familjer. Det har stormat en del kring Muhammad Yunus och Grameen Bank de senaste åren. Faktum kvarstår dock att banken har gett många tusentals fattiga chansen att skapa en bättre framtid genom sin utlåning. Grameen Bank bedriver sin verksamhet i Bangladesh, och just detta land är faktiskt tredje världens centrum för microlån. Microlån är vanliga även i andra länder i Sydostasien och andra noterbara centrum för denna lånetyp är Mellanamerika och Afrika.